מדיניות פרטיות

תנאי השימוש באתר https://gufbarie.co.il/
שלום וברוך הבא לאתר https://gufbarie.co.il/("האתר").

מבוא

תנאי השימוש המובאים להלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מפעם לפעם בעתיד  ("תנאי השימוש") וכן  מדיניות הפרטיות, אשר מוצגת בהמשך למסמך זה, חלים על כל שימוש אשר הגולש (אתה) עושה באתר, לרבות  אך לא רק גלישה ברחבי האתר באופן שוטף או באופן אקראי או כל פעילות שלך במסגרת האתר ותנאי השימוש והנלווים להם מסדירים את מערכת היחסים בינך לבין מנהלי האתר (כהגדרתם להלן) ובינך לבין צדדים שלישיים, ככל שישנה בתנאי השימוש התייחסות לכך.

לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ובמידה שאינך מסכים להם ומקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר.

כל פניה באתר בלשון זכר אף נקבה במשמע וכל פניה בלשון יחיד אף רבים במשמע.

 

הסכמת הגולש

עם כניסתך לאתר וגלישתך בין עמודיו ו/או ביצוע שימוש באופן כלשהו באי אילו מתכניו או כליו הנך מקבל באופן מלא ומוחלט את תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות שיבואו להלן. 

כמו כן, יבוא לידיעתך כי תנאי השימוש מתעדכנים ומשתנים ועל הגולש חלה האחריות להתעדכן בכך. 

מפעיל האתר פועל  דרך קבע לשינוי שירותי האתר, תכניו, מבנה האתר, וכל היבט אחר הכרוך בהפעלת האתר  כל זאת בלא כל צורך או חובה להודיע לגולש על כך. 

הגולש מוותר מראש על כל טענה, ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעיל האתר או מי מטעמו  לרבות אחריות לרכושו של הגולש ו/או ציוד הקצה ו/או צדדים שלישיים.

הפרת תנאי השימוש תוביל את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לנקוט בהליכים משפטיים ו/או אחרים לפי כל דין לרבות העברת פרטיך לגורמים שלישיים.

למען הנוכחות יובהר כי  הגדרת "מנהלי האתר ו/או מי מטעמם" יהיו העוסק מורשה, החברה, בעלי מניות, מנהלים, ספקים ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק יובהר, התוכן המוצג באתר הינו תוכן קיים המפורסם ברחבי רשת האינטרנט ומרוכז לגולשי האתר מבלי לבחון את טיב התוכן או איכותו או נכונותו.

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי כל פרסום ו/או מאמר ו/או כתבה ו/או הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כעידוד ו/או המלצה ו/או הבעת תמיכה של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם יובהר כי באתר מתפרסמים תכנים המצויים ברחבי האינטרנט ו/או בספרות אשר מהווים ופועלת לשתפם כחלק מהוראות פרק ד' ל חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ומצהירה כבר כאן כי לא בדקה את התוכן ו/או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם. כל שימוש נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. ומבלי לגרוע מהאמור לעיל השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישתך ו/או שימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS) והגולש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מבעלי האתר או מי מטעמם.

מגבלת אחריות 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה כי כל פרסום ו/או מאמר ו/או כתבה ו/או הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כעידוד ו/או המלצה ו/או הבעת תמיכה של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם יובהר כי באתר מתפרסמים תכנים המצויים ברחבי האינטרנט ו/או בספרות אשר מהווים ופועלת לשתפם כחלק מהוראות פרק ד' ל חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ומצהירה כבר כאן כי לא בדקה את התוכן ו/או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם. כל שימוש נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית והגולש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מבעלי האתר או מי מטעמם.

פרסום תפריטי תזונה ו/או צריכת מזון ו/או תוספי מזון ו/או פעילות כזו או אחרת אינה מהווה  המלצה אלא שיתוף תכנים מרחבי רשת האינטרנט וכל שימוש בתכנים על אחריות הגולש אשר נדרש להיוועץ ברופא או כל יועץ אחר ו/או בעל מקצוע  בהתאם לעניין.

הגלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש באתר על כל הכרוך בכך הינם על אחריות הגולש בלבד. אין על הגולש (או צד ג' אשר נחשף לתכנים ע"י הגולש) להסתמך על הכתוב בו ו/או על הכלים המפורסמים בו ו/או צד שלישי כלשהו כנ"ל בדבר מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיים קישור לתכנים אשר ימצאו ע"י הגולש כבלתי הולמים. משמע כל השימוש על אחריות הבלעדית של הגולש.

המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע לרבות רופאים, תזונאים, יועצים וכו'. 

באתר מוצגים נתונים מבלי להביע המלצה ו/או חוות דעת ומפעיל האתר ממליץ לנהוג כצרכן זהיר תוך בחינה מקיפה ושימוש בבעלי מקצוע.

הדבר נכון גם לקישורים המצויים באתר, אשר מפנים לעיתים לתוכן או מוצר וגם כל אלה אינם עברו בחינת מפעיל האתר ומהווים פלטפורמה פרסומית בלבד ועל כן יש לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר של אותו ספק/מפרסם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור והוראות הספציפיות המפורטות בתנאי השימוש מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים מטעמו אינם בדקו את התוכן ו/או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם ואינם אחראים במישרין או בעקיפין טעויות בתכנים המופיעים באתר ו/או  פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר או התכנים המוצגים בו ו/או  פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית המפרטים את הפרטים האישיים ו/או  פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה באג, סוס טרויאני ו/או מווירוס ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.

הנך הגולש מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם גלישתך באתר ו/או ביצוע שימוש בתוכן ו/או בכלים המצויים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהוראות כתב זה יהיה הויתור נכון בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר 

 קישור (לינקים) והפניות לאתרים או פרסומות  של צד' ג'

האתר אינו מהווה פלטפורמה או אתר למכירות, מפעיל האתר לא מוכר או מציע שירותים או מוצרים לגולשי האתר. 

יובהר כי אין כל קשר בין האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לפרסומות והקישורים המופעים ברחבי האתר, ומפעיל האתר מודיע כבר כאן כי לא בודק את הקישורים, תקינותם, התוכן המוצג בהם ו/או כל עניין אחר בקישורים או העומדים מאחוריהם.

הגולש מתחייב לשחרר את האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות בקשר לאותם קישורים.

תוכן האתר, קניין רוחני 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה כי כל פרסום ו/או מאמר ו/או כתבה ו/או הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כעידוד ו/או המלצה ו/או הבעת תמיכה של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם יובהר כי באתר מתפרסמים תכנים המצויים ברחבי האינטרנט ו/או בספרות אשר מהווים ופועלת לשתפם כחלק מהוראות פרק ד' ל חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ומצהירה כבר כאן כי לא בדקה את התוכן ו/או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם. כל שימוש נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית והגולש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מבעלי האתר או מי מטעמם.

יובהר, כי אין לעשות באתר ובתכניו לרבות תמונות ,מאמרים, סרטונים וכו' כל שימוש מסחרי ואין לפרסמם ברבים מבלי לקבלת הסכמת האתר. יובהר כי אין לבצע העתקה ו/או שימוש ו/או שינוי ו/או פרסום ו/או הפצה ומכירה.

אין להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.

מנהלי האתר אינן נותנים יד ומקפידים שלא לפעול תוך הפרת זכויות יוצרים,  לפיכך, הגולש נדרש  לא לעשות כל שימוש באיזשהו תוכן המצוי באתר למעט באופן פרטי ועל אחריותו בלבד.

מובהר כי מפעילי האתר אינם בודקים ו/או אחראים לכך שהתכנים המפורסמים באתר  ופורסמו ע"י צדדי ג' או משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים היות ואין המנהלים בודקים תוכן זה, מקוריותו או נכונותיו ומהווים פלטפורמה לפרסום תכנים.

סמכות שיפוטית

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על משתמשי האתר וסמכות המקומית תהא למחוז חיפה

אישור הגולש: לאחר שקראתי את תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיהם ומקבל אותם במלואם.

מדיניות הפרטיות

מוגשת להלן מדיניות הפרטיות של האתר והנכם נדרשים לקרוא הוראות אלו ובגלישתכם תתפרש כמתן הסכמה ואישור למפורט בכתב זה, מטעמי נוחות בלבד מנוסחת הלשון יחיד-זכר.

עוד יובהר כי צפויים שינויים במדיניות זו מפעם לפעם אשר תתפרסם בעמוד זה או בהודעה נפרדת ע"פ שיקול דעת מפעיל האתר.

בעת גלישתך נאסף מידע לצרכים שיפור האתר, התאמת שירותים, שיתוף וכו'.

מפעילי האתר מפעילים מערך הגנה על התכנים הנאספים במטרה למנוע גישה לפרטים האישיים שמירה על סודיות ופרטיות. יובהר כי בכל מקרה אין מפעילי האתר נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים בגין חדירה עוינת למערכות האתר.

הנתונים לא יעברו לצד ג' אלא בהסכמתכם או ע"פ דין ללא הודעה מוקדמת או הסכמה.

 יובהר, כי עם השארת הפרטים האישיים שלכם באתר (בהרשמה או בפניה יזומה) ניתנה הסכמתכם לשמירת המידע האישי וביצוע שימוש ע"י מפעילי האתר.

יובהר כי באמצעות מידע זה יהיו זכאים מפעילי האתר לבצע פניה יזומה בדבר פרסומים ו/או תכנים אשר ימצאו מתאימים למידע האישי. כן יבוצע שימוש לצורכי האתר, סקירת הגולשים, פילוח תוכן  וכו'.

הגולש מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ומתחייב לשבות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרמו לאתר ו/או מי מטעמו בגין תביעה כאמור.

המידה ואין ברצונכם לחלוק במידע הנכם מתבקשים לבצע פניה בכתב למפעילי האתר להסרת התכנים והמידע האישי.

 שימוש ב – Cookies 

עם גלישתכם באתר הנכם נותנים הסכמתכם לשימוש המידע  Cookies  הנאסף בעת גלישתך.

מפעיל האתר יבצע שימוש ע"פ שיקול דעתו לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים המצויים בתקשורת ו/או שיתוף פעולה עם האתר  לרבות אך לא רק עבור  מפרסמים.

יובהר, כי עם השארת הפרטים האישיים שלכם באתר (בהרשמה או בפניה יזומה) ניתנה הסכמתכם לשמירת המידע האישי וביצוע שימוש ע"י מפעילי האתר.

הגולש מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ומתחייב לשבות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרמו לאתר ו/או מי מטעמו בגין תביעה כאמור.

קישור (לינקים) והפניות לאתרים או פרסומות  של צד' ג'

האתר אינו מהווה פלטפורמה או אתר למכירות, מפעיל האתר לא מוכר או מציע שירותים או מוצרים לגולשי האתר. 

יובהר כי אין כל קשר בין האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לפרסומות והקישורים המופעים ברחבי האתר, ומפעיל האתר מודיע כבר כאן כי לא בודק את הקישורים, תקינותם, התוכן המוצג בהם ו/או כל עניין אחר בקישוריות או העומדים מאחוריהן.

הגולש מתחייב לשחרר את האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות בקשר לאותם קישוריות לרבות בדבר איסוף מידע אישי והשימוש בו ע"י מפעילי הקישוריות.

אישור הגולש: לאחר שקראתי את תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיהם ומקבל אותם במלואם.

Back to top button